Żłobek Miejski Nr 1 Krasnal

Dane teleadresowe

Żłobek Miejski nr 1 „KRASNAL”
692 – 10 – 62 - 950
dolnośląskie
polkowicki
Polkowice
Polkowice
Spółdzielcza 3
59-101

76 749-87-00

administracja@zlobek.polkowice.pl

www.zlobek.polkowice.pl

76 746 – 32-81

Żłobek Miejski nr 1 "KRASNAL" w Polkowicach został utworzony w 1972 roku. Organem założycielskim placówki jest Gmina Polkowice. Żłobek jest jednostką budżetową. Siedziba żłobka mieści się przy ul. Spółdzielczej 3 w Polkowicach. Obszar działania żłobka to rejon obejmujący miasto i wsie Gminy Polkowice.
Od 2010 r. funkcję dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1„ KRASNAL” pełni pani Agnieszka Tomczak.

dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16.30

Żłobek jest jednostką organizacyjną gminy Polkowice, działającą w formie jednostki budżetowej. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór nad działalnością żłobka
jest Gmina Polkowice.

Żłobek Miejski nr 1 „KRASNAL” w Polkowicach działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1457)
2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4. Statutu Żłobka zatwierdzonego uchwałami:

• Uchwała NR XI/113/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia statutu Żłobka
• Uchwała Nr XVI/182/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 "Krasnal"
w Polkowicach
• Uchwała nr XXVI/301/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 7 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 "Krasnal"
w Polkowicach
• Uchwała nr XXXVII/434/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 "KRASNAL" w Polkowicach.
• Uchwała Nr XVII/272/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie statutu Żłobka Miejskiego nr 1 “KRASNAL” w Polkowicach.

Podstawowym celem żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci
w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, a w przypadku określonym
w art. 2 ust. 3 ustawy – do 4 roku życia.

Podstawowym zadaniem Żłobka jest udzielanie świadczeń opiekuńczych dzieciom poprzez:
1) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej nad dziećmi;
2) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych jak najbardziej
do warunków domowych;
3) zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego, stosownie do ich wieku i potrzeb;
4) zapewnienie dzieciom racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe, zgodnie z normami żywieniowymi w higienicznych warunkach;
5) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz dbanie o ich zdrowie;
6) zapewnienie dzieciom możliwości wypoczynku;
7) zagwarantowanie dzieciom jak najlepszych warunków do zabawy z elementami edukacji;
8) rozwijanie zdolności ruchowych i manualnych dzieci poprzez prowadzenie zajęć uwzględniających ich indywidualny rozwój psychomotoryczny;
9) rozwijanie samodzielności dzieci oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej;
10) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i uczenie właściwych zachowań społecznych;
11) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci, w tym prowadzenie wczesnego wspomagania psychomotorycznego rozwoju każdego dziecka;
12) współpraca z rodzicami oraz ich wspomaganie w wychowaniu dzieci w oparciu o ich indywidualne potrzeby.
W przypadku dzieci niepełnosprawnych, zadaniem Żłobka, oprócz zadań wymienionych powyżej, jest zapewnienie specjalistycznej opieki dostosowanej do rodzaju deficytów spowodowanych niepełnosprawnością dzieci poprzez stymulowanie ich do prawidłowego rozwoju, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabianie umiejętności

Majątek stan na 31.12.2013 roku
Budynek o powierzchni użytkowej: 1676,36 m2
Powierzchnia gruntów nieruchomości: 3605 m2
Wartość majątku:
środki trwałe: 2.610.096,35
pozostałe środki trwałe: 435.919,53

Księga inwentarzowa – środki trwale
Ewidencja ilościowo-wartościowa
Rejestr książek i płyt
Rejestr sprzętu gospodarczego, porządkowego i dekoracyjnego
Rejestr naczyń i sprzętu i wyposażenia kuchennego
Rejestr sprzętu biurowego
Rejestr programów komputerowych i licencji
Rejestr zabawek
Rejestr artykułów tekstylnych i pościeli

Rejestry dostępne są w sekretariacie Żłobka. Udostępnianie danych, które zawierają odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198).

Strona ww. wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie
z Polityką Plików Cookies.
Korzystający z tej strony może samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.

Wszelkie sprawy można załatwić osobiście w sekretariacie żłobka w godzinach od 7:30
do 15:30 lub telefonicznie pod numerem telefonu 76/ 749 87 00

Osoby zainteresowane mogą również kontaktować się ze żłobkiem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem:
administracja@zlobek.polkowice.pl

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 „KRASNAL” przyjmuje interesantów w miarę możliwości na bieżąco lub w ustalonym indywidualnie terminie.

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
• uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
• wglądu do dokumentów urzędowych,
• dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
• ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
• udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
• wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli żłobek będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia
lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie
do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198)
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Żłobka Miejskiego nr 1 „KRASNAL” w Polkowicach
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Żłobek Miejski nr 1 „KRASNAL” w Polkowicach

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2010 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 50471
27 marca 2017 12:49 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
27 marca 2017 12:48 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
16 września 2014 09:38 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
Realizacja: Superszkolna.pl